Privacy & cookies

Privacy & Cookies

Introductie

DOU-Beton verbindt zich ertoe, als eigenaar en uitgever van de website www.doubeton.be, het hoogste niveau van veiligheid te bieden voor de diensten die het aanbiedt. Door de bescherming van de persoonsgegevens te verzekeren, en door eenvoud, duidelijkheid en transparantie te bieden, zal DOU-Beton uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy behandelen en dit het het kader van een vertrouwensrelatie tussen aanbieder en consument.

De doelen van DOU-Beton zijn erop gericht haar diensten te ontwikkelen in een omgeving die versneld verandert, zowel op technisch vlak als op het vlak van de reglementering. Gegevensbescherming is dan ook een prioriteit voor DOU-Beton. Hierbij wordt op permanente wijze rekening gehouden met de voortdurende evolutie van de bedreigingen en risico’s voor de veiligheid en plaatsen wij veiligheid dagelijks in het middelpunt van onze bezorgdheid.

Hoe verzamelen wij uw data?

In het kader van haar activiteiten verzamelt en verwerkt DOU-Beton een aantal van uw persoonsgegevens. De mededeling van uw gegevens gebeurt op vrijwillige basis en vormt geen voorwaarde voor het gebruik van de site. Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks of onrechtstreeks bij u verzameld.

DOU-Beton verzamelt ondermeer volgende informatie over u:

 • Wanneer u doorheen onze website surft, inclusief de mobiele versie ;
 • Wanneer en indien beschikbaar u zich abonneert op nieuwsbrieven;
 • Wanneer u zich inschrijft voor mogelijke evenementen;
 • Wanneer u solliciteert naar mogelijke vacatures;

Welke data verzamelen wij?

De gegevens die wij verzamelen zijn bijvoorbeeld:

 • Informatie met betrekking tot uw identificatie: achternaam, voornaam, burgerlijke staat;
 • Informatie om contact met u op te nemen: adres, telefoonnummer, e-mail;
 • Professionele informatie: bedrijf, functie;
 • Informatie die u zelf verstrekt via reservaties, e-mails of telefonische contactnames;
 • Informatie die u niet rechtstreeks invoert: IP-adressen, elementen van het http-protocol, browse-imprint op de site, cookies.

Indien het voor ons noodzakelijk blijkt om bepaalde categorieën van persoonsgegevens (“gevoelige gegevens”) te verzamelen of te gebruiken, vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming.

Het verplichte karakter van antwoorden wordt u op de formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens aangegeven door een asterisk naast de toepasselijke veld(en). Als er geen asterisk staat, is de gevraagde informatie facultatief.

Wij zijn waakzaam bij het beschermen van de privacy van minderjarigen. Wij verzamelen nooit opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dit gebruik gebaseerd is op één van de hieronder gespecificeerde rechtsgrondslagen:

 • Naleving van een wettelijke verplichting die op DOU-Beton rust;
 • De bescherming van de gerechtvaardigde belangen van DOU-Beton;
 • De uitvoering van een gesloten contract of precontractuele maatregelen die genomen zijn op verzoek van de persoon op wie de verwerking betrekking heeft;
 • Wanneer de toestemming wordt gegeven door de persoon op wie de verwerking betrekking heeft.

Wij verwerken uw gegevens met name om :

 • Het uitvoeren van analyses en studies met als doel de personalisering van onze dienstverlening te verbeteren;
 • Te antwoorden op uw verzoeken om informatie;
 • Beheer van uw verzoeken om u in te schrijven voor evenementen;
 • Sollicitaties evalueren en aanwerven;
 • Verspreiden van nieuwsbrieven, artikelen, informatie en waarschuwingen;
 • Onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren;
 • Verspreiden van commerciële aanbiedingen.
 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze opdrachten;

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken in het kader van de diensten die wij aan onze cliënten verlenen, overeenkomstig onze contractuele verplichtingen. In dat geval worden de gegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de opdracht. Wij treffen organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om de toegang tot de gegevens te beperken en de vertrouwelijkheid te waarborgen van de informatie die in het specifieke kader van onze dienstverlening wordt verwerkt.

Wie zijn de ontvangers van uw gegevens?

Uw gegevens zijn bestemd voor de diensten van DOU-Beton. Ze kunnen ook worden doorgegeven aan derden, zoals dienstverleners aan wie wij de uitvoering van bepaalde activiteiten toevertrouwen.

DOU-Beton kan door de autoriteiten worden verzocht persoonsgegevens mee te delen.

DOU-Beton zorgt ervoor dat zij (ook met haar partners en dienstverleners) bij elke doorgifte van gegevens voldoende waarborgen heeft ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens en dit middels de benodigde verwerkersovereenkomsten overeenkomstig artikel 28 van de AVG wetgeving.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens in geval van een link naar een site van een derde?

Indien DOU-Beton tijdens de navigatie een link maakt naar een site van een derde partij, zijn de regels en het beleid van toepassing die gelden voor die site. DOU-Beton kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van uw persoonsgegevens door een derde site.

Waar worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt?

Aangezien de wetgeving inzake gegevensreglementering niet gelijkwaardig is tussen de verschillende landen, heeft DOU-Beton ervoor gekozen voorrang te geven aan het hosten en verwerken van gegevens op Belgisch grondgebied, of indien van toepassing in een land van de Europees Economische ruimte waar eveneens de AVG wetgeving onverkort van toepassing is.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens die het voorwerp uitmaken van verwerkingen worden bewaard volgens een aantal regels. DOU-Beton verwerkt alleen gegevens die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit houdt met name in dat de bewaringstermijn van de gegevens tot het strikte minimum wordt beperkt. Deze bewaringstermijn is variabel en hangt af van de aard van de gegevens, het doel ervan en de wet- en regelgeving waaraan zij onderworpen zijn.

Hoe uw gegevens worden beschermd

DOU-Beton zorgt ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens het hoogste beveiligingsniveau geniet. DOU-Beton garandeert de toepassing van “passende technische en organisatorische maatregelen”, die worden genomen in overeenstemming met de aard van de gegevens, de doeleinden van de verwerking en de daaraan verbonden risico’s. In geval van een incident dat leidt tot een schending van persoonsgegevens, zal DOU-Beton de bevoegde toezichthoudende autoriteit in kennis stellen van het incident en, indien nodig, de betrokken personen zo spoedig mogelijk informeren.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u de volgende rechten:

 • een recht op toegang tot en communicatie over de u betreffende informatie en de daarmee verband houdende verwerking;
 • een recht op correctie met de mogelijkheid om uw informatie aan te vullen en bij te werken;
 • een recht op portabiliteit om de op de persoon betrekking hebbende informatie door middel van een verzoek aan een derde door te geven, indien dit technisch mogelijk is, met dien verstande dat dit recht alleen van toepassing is op de gegevens die rechtstreeks door de persoon zijn verstrekt;
 • het recht om te bepalen wat er met uw gegevens gebeurt in geval van overlijden;
 • het recht om de gegevens te laten wissen;
 • het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht om de toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wanneer de wet dit vereist, in het geval van naleving van haar contractuele verplichtingen, openbaar belang, of gerechtvaardigt belang, DOU-Beton zich het recht voorbehoudt, bij wijze van uitzondering, om bepaalde verzoekinhoud niet te honoreren (met betrekking tot een verzoek tot verwijdering, beperking, en verzet).

 • Voorts kan DOU-Beton, in geval van verzoeken die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, :
 • de betaling verlangen van een redelijke vergoeding waarin rekening is gehouden met de administratieve kosten die zijn gemaakt om de informatie te verstrekken, de mededelingen te verrichten of de gevraagde maatregelen te nemen ;
 • weigeren aan dergelijke verzoeken te voldoen.


Het is echter aan DOU-Beton om het duidelijk ongegronde of buitensporige karakter van dergelijke verzoeken aan te tonen.


Hoe oefent u uw rechten uit?

U kunt uw rechten doen gelden door een kopie van een identiteitsbewijs bij uw aanvraag te voegen, hetzij :

per post, aan: Dou-Beton, Industriezone 1A – 9770 Kruisem, België;

per e-mail: info@doubeton-flooringsystems.be

DOU-Beton beschikt over een termijn van één maand om u te antwoorden. In geval van een complex verzoek of een groot aantal verzoeken, kan deze termijn worden verlengd tot drie maanden. Indien nodig zal DOU-Beton u hiervan op de hoogte brengen.

Hoe dient u een claim in?

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door DOU-Beton, kunt u een e-mail naar info@doubeton-flooringsystems.be sturen, of u kunt schrijven naar: Dou-Beton, Industriezone 1A – 9770 Kruisem, België.

U hebt het recht om een klacht in te dienen, indien u van mening bent dat de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in het land waar u woont of werkt.

In België kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per telefoon op +32 (0)2 274 48 00 of via het online contactformulier op de website van de Commissie op: www.privacycommission.be.


Cookies Policy

Wanneer u de website van DOU-Beton gebruikt, kan er informatie in uw browser worden opgeslagen of zelfs uit uw browser worden verzameld, in de vorm van cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

Performantie cookies

We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Enkele voorbeelden: bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten, …

Advertentie cookies

De website werkt met advertentie cookies. Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw surfgedrag en worden uw demografische – en profielgegevens op anonieme wijze verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders op de website kunnen ook advertentie cookies installeren.

De informatie die we aan de hand van deze advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt om de efficiëntie van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke interesses.

Beheer van cookies

Elk type browser heeft z’n eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de websites van Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari en Firefox. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.

Indien u de advertentiecookies (o.a. van Google of Criteo) wil weigeren, kan u dit doen via de website http://www.youronlinechoices.com

Indien u geen reclame wil ontvangen op basis van uw surfgedrag en de remarketing cookies, zoals deze van Google, kunt u de instellingen wijzigen van de Google Ads Preferences Manager. Google raadt tevens het installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek.

Indien u geen cookies wenst te aanvaarden kan u deze via uw browser weigeren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

NL